SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tải phần mềm chuyển đổi hệ cơ số tin học miễn phí