SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9 ÔN THI VÀO 10 NĂM 2020